DE DOELGROEP

FORMA biedt onderwijs aan volwassenen die op de één of andere manier niet de kans hebben gehad om onderwijs te genieten en/of in levensomstandigheden verzeild geraakt zijn die het moeilijk maken om onderwijs af te kunnen ronden. Daarnaast biedt FORMA cursussen aan voor volwassenen die al actief zijn op de arbeidsmarkt en zich verder willen ontwikkelen.

FORMA richt zich op 4 verschillende doelgroepen:

  • analfabeten en laaggeletterden

  • tienerouders en jongvolwassenen zonder startkwalificatie (18 t/m 24 jaar)

  • langdurige werklozen

  • werkende beroepsbevolking

Het zorgbeleid

Bij het aanmelden om het traject te volgen bij FORMA, wordt er zorgvuldig samen besproken welk het beste aan de behoefte van de individu past. Indient het cliënt onderwijs wilt volgen, MBO 1 of SKJ, wordt dan een intake proces ondergaan volgens een afspraak. Hier wordt er samen met de zorg coördinator en/of maatschappelijk werker gekeken door middel van een interview, hoe kunnen wij de cliënt het beste ondersteunen. Indien cliënt een korte cursus wilt of alfabetiseringstraject wilt, worden in desbetreffende afdeling een gelijk wijze intake procedure handhaaft.  

Een instaptoets is ook deel van het intake procedure. Door middel van deze toets wordt het ontwikkelingsniveau op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en spreekvaardigheid in Papiamentu van elke cursist bepaald. Samen wordt het resultaat om vast te stellen welke factoren van belang zijn om het succes van de deelnemers te optimaliseren.

Een Educatieve Vormingswerker (EVW) wordt toegewezen om het succes van de deelnemer te garanderen. Elke deelnemer krijgt waar nodig persoonlijke begeleiding om de factoren die een barrière vormen samen met de deelnemer op een praktische manier uit de weg te ruimen. Deze hulp bestaat uit o.a. psychosociale begeleiding, praktische hulpverlening, ondersteuning in kinderopvang en transport. Bij deelnemers waar een ernstige problematiek is geconstateerd, kan verwezen worden naar specialistische hulp in de vorm van een maatschappelijk werker (FORMA intern) of een psycholoog (extern), verslavingszorg, psychiatrie of andere specialismen. Deelnemers kunnen ook gebruik maken van diensten van het Expertise Center Onderwijs Zorg (EOZ), een eilandelijk samenwerkingsverband gericht op het geven van ondersteuning bij leerproblemen of specifieke leerbehoeften. 

Onderwijs inrichting

Het opleidingscentrum FORMA biedt zowel voltijd als deeltijd op de volgende gebieden opleidingen aan:

  • Alfabetisering

  • Sociale Kanstrajecten Jongeren/ Algemene vormingstrajecten Volwassenen (SKJ)

  • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO niveau 1)

  • Vakcursussen en talencursussen (in samenwerking en op aanvraag van derden)

De opzet van deze trajecten en toekomstige trajecten gebeurt in nauw overleg met de Scholen Gemeenschap Bonaire (SGB) en de arbeidsmarkt van Bonaire zodat doorstroming mogelijk is. Vanwege de veranderende staatkundige structuur heeft FORMA ook nauw overleg met Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Jeugd en Gezin (J&G).

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

FORMA ADULTS EDUCATION