DE MISSIE

De gestelde doelen wil FORMA bereiken door het zorg dragen voor:

 • Het aanwezig zijn van de basisvoorwaarden; uitkering, kinderopvang en transport, wat het mogelijk maakt om deel te kunnen nemen aan onderwijs of vorming.

 • Het aanbieden van basis vormingstrajecten op maat, zodat deelnemers de vaardigheden onder de knie krijgen die basaal zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijs.

 • Opleidingen en werk- leertrajecten aanbieden waardoor de deelnemer goed voorbereid is op de arbeidsmarkt.

 • Samenwerkingsverbanden op te zetten met sociale en zakelijke partners om mogelijkheden voor de deelnemers te creëren om zich verder te ontwikkelen.

 • Het aanbieden van trainingen, cursussen en onderwijsprogramma’s, op maat, afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven op Bonaire.

 • Het opleidingsinstituut biedt diensten aan collega organisaties in de regio. Adviseert betreffende inhoudelijke vraagstukken, het evalueren en implementeren van methodes en deelt expertise op het gebied van de doelgroep met instanties in de regio.

 • Het opleidingsinstituut heeft een adviserende rol aan de gemeenschap t.b.v. doelgroep. Adviseert overheidsinstanties, financierders, beleid en wetgevingmakers bij vraagstukken over de doelgroep.

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

FORMA ADULTS EDUCATION

DE VISIE

Volwassenen en jongvolwassenen en daarmee ook de toekomstige generatie een kans bieden om zich te ontplooien zodat zij optimaal kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, steeds rekening houdend en anticiperend op de eisen die de maatschappij stelt. Daarnaast het informeren en adviseren van organisaties, instellingen en overheden over de situatie van de doelgroepen.

FORMA wil bewerkstelligen dat elke deelnemer na afronding van een vormings-, educatief- en opleidingstraject een persoonlijk perspectief heeft waarin hij of zij:

 • Over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden beschikt.

 • Een positieve arbeidsattitude heeft.

 • Zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken.

 • Vakbekwaam is.

FORMA gaat er vanuit dat ieder individu in staat is om zich door middel van vormingsactiviteiten, onderwijs en begeleiding te ontwikkelen tot een zelfstandig individu in onze gemeenschap. De organisatie heeft het individu als uitgangspunt en schept de randvoorwaarden om een ieder in staat te stellen onderwijs te volgen en dus een opleiding, cursus of werk- leertraject af te ronden. Het creëren van ontplooiingsmogelijkheden heeft ook effect op onze toekomstige generatie als de deelnemer stabiel in het leven staat kan hij/zij ook voor hun kinderen een stabiele omgeving creëren waarin ze veilig op kunnen groeien en participeren in de samenleving.
FORMA wil ook advies orgaan fungeren als het gaat om vraagstukken die gerelateerd zijn aan de doelgroep van FORMA.

FORMA werkt dagelijks met de doelgroep en kent de doelgroep als geen ander. De verworven informatie en kennis over de doelgroep is een bron waar andere organisaties uit kunnen putten. FORMA wil een actieve adviserende rol spelen bij beleidmakende instanties als het gaat om de doelgroep.

FORMA heeft in de BES eilanden een bevoorrechte positie aangezien FORMA de meeste expertise en ervaring heeft op het gebied van volwasseneneducatie. FORMA wil zich positioneren om andere organisatie op de BES eilanden en in de regio te helpen met het ontwikkelen van aanbod voor deze groep.