Project Description

ALFABETISASHON

VISHON

E departamento di alfabetisashon ta responsabel di e prevenshon i redukshon di analfabetismo i e nivel abou di alfabetisashon na e isla di Boneiru. Ademas, e departamento ta duna informashon i konseho na empresanan i organisashonnan relashoná ku komunikashon ku personanan analfabeto i poko alfabetisá. Forma ta kolaborá ku su sosionan pa generá aseptashon i emansipashon di e personanan poko alfabetisá, di manera ku e personanan akí por partisipá den e sosiedat i sinti nan mes parti di e sosiedat i ku nan por partisipá den e oportunidatnan ku ta ofresé nan. Esaki ta duna kada persona e oportunidat di funshoná di manera optimal den e sosiedat.

MISHON

Un persona poko alfabetisá ta un persona ku no ta dominá un serie di abilidatnan sufisientemente pa funshoná di manera independiente den e sosiedat. Manera por ehèmpel: wak oloshi i bisa orario, abilidatnan práktiko di aritmétika, abilidatnan di ekspreshon oral i eskrito, abilidatnan di skucha i abilidatnan di lesa. Ku esaki generalmente nos ta referí na personanan ku no a logra kompletá e edukashon primario i sekundario ku éksito.

Na aña 2015, Fundashon Lesa i Skirbi Boneiru a realisá un estudio tokante e nivel abou di alfabetisashon na e isla i ku e estudio akí por konkluí ku mínimo 21,8% di e poblashon adulto di Boneiru ta poko alfabetisá.

Pa medio di e kursonan di alfabetisashon, kada individuo tin e oportunidat di desaroyá prinsipalmente na Papiamentu relashoná ku:

 • Lesamentu
 • Skirbimentu
 • Komprondementu di idioma verbal
 • Papiamentu
 • Wak oloshi i menshoná orario
 • Abilidatnan di aritmétika den situashonnan práktiko

E departamento di alfabetisashon ta respondé e desaroyonan den e situashon Boneriano, Karibense i Hulandes ku por afektá e funshonamentu di e siudadanonan Boneriano mediante e desaroyo di modelonan òf paketenan di informashon úniko pa gruponan di personanan analfabeto i poko alfabetisá. E departamento ta desaroyá kursonan pa personanan ku nivel abou di alfabetisashon, ku ta konsistí di abilidatnan sosial, presupuesto, abilidatnan digital i teoria di reibeweis.

Ademas di e kursonan pa personanan poko alfabetisá, e departamento di alfabetisashon tambe ta konsehá empresanan, organisashonnan i outoridatnan pa loke ta trata komunikashon ku personanan poko alfabetisá, loke ta mehorá e partisipashon de e personanan analfabeto i poko alfabetisá den e sosiedat.

E departamento di Alfabetisashon ta aktivo den tur e departamentonan di FORMA i ta traha huntu ku agensianan pa yega na gruponan i individuonan. E grupo di enfoke di Alfabetisashon ta konsistí di:

 1. Studiantenan di MBO i SKJ
 2. Kursistanan eksterno
 3. Kursistanan di empresanan òf organisashonnan
 4. Personanan desempleá pa un tempu largu kaba
 5. Klientenan di libertat kondishonal.
 6. Detenidonan